Pozostałe publikacje (PL) Rest papers in Polish

 

S.M. Kaczmarek, "Badania anomalii przenikalności dielektrycznej w Al2O3 jako metody badań przemian strukturalnych", nagroda II stopnia w konkursie o "Nagrodę Rektora" za najlepszą poza programową pracę w ramach kół naukowych słuchaczy (Koło Naukowe Fizyków), stron 72, rozkaz K-ta WAT nr 0189 z dnia 14.12.1971

S.M. Kaczmarek, J. Uczciwek, "Nowoczesne metody w fizyce ciała stałego", nagroda III stopnia w konkursie o "Nagrodę Rektora" za najlepszą poza programową pracę w ramach kół naukowych słuchaczy (Koło Naukowe Fizyków), stron 65, rozkaz K-ta WAT nr 151 z dnia 14.12.1972

S.M. Kaczmarek, "Żyroskop laserowy", nagroda III stopnia w konkursie o "Nagrodę Rektora" za najlepszą poza programową pracę w ramach kół naukowych słuchaczy (Koło Naukowe Fizyków), stron 123, rozkaz K-ta WAT nr 183 z dnia 17.12.1973

0 - A. Gałkowski, S.M. Kaczmarek, praca magisterska, "Płaskie, laserowe, optymalizowane nagrzewanie plazmy ze swobodnym brzegiem z pre-kompresją", stron 150, promotor: Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski, I nagroda w konkursie Rektora na najlepszą pracę magisterską, rozkaz K-ta WAT nr 157 z dnia 7.12.1974

1 - S.M. Kaczmarek, J. Kapelewski, "Powierzchniowe mody drgań kryształów o strukturze fluorytu i antyfluorytu", Biul. WAT, 2 (306) (1978), pp.61-73

2 - S.M. Kaczmarek, J. apelewski, "Oddziaływanie defektów domieszkowych w warstwie brzegowej z powierzchniowymi modami drgań sieci", Biul. WAT, 9 (1978), pp. 35-47

3 - S.M. Kaczmarek, "Zarodkowanie i wzrost kryształów - symulacja Monte-Carlo", Materiały Letniej Szkoły wzrostu  Kryształów, pp. 134-185, Jedlnia, 15-20.10 1979

4 - M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, E. Michalski, J. Żmija, „Struktura politypowa 12H(6,6) w kryształach ZnS domieszkowanych Cu+In”, Biul. WAT, 12 (1979), pp. 91-97

5 - E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Nowe aspekty struktur politypowych w kryształach  ZnS1-xSex", Materiały Letniej Szkoly Wzrostu Kryształów, pp.136-149, Jedlnia, 15-20.10 1979

6 - E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Nowe aspekty struktur politypowych w kryształach ZnS1-xSex",  Biul.  WAT,  7 (335) (1980), pp. 37-45

7 - S.M. Kaczmarek, E. Michalski, M. Demianiuk, J. Żmija, "Dyfrakcja promieni X na strukturach politypowych 8H(4,4) z błędami ułożenia", Biul. WAT, 11 (1980), pp. 59-79

8 - E. Michalski, S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, J. Żmija, "Dyfrakcja promieni X na strukturach politypowych nH(n/2,n/2) z błędami ułożenia", Biul. WAT, 11 (1980), pp. 47-57

9 - M. Demianiuk, E. Michalski, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Wzrost i struktura kryształów ZnSe", Materiały V Szkoły Fizyki i Zastosowań Monokryształów i  Materiałów  Ciekłokrystalicznych, pp. 321-327, Jurata,  19-24.10, 1981

10 - M. Demianiuk, E. Michalski, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Warunki  wzrostu monokryształów  PbMoO4",  Materiały  V  Szkoły Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 328-339, Jurata, 19-24.10 1981

11 - M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, "Wybrane problemy teorii wzrostu monokryształów", skrypt, WSI Radom, 1981

12 - S.M. Kaczmarek, "Analiza pól temperaturowych w procesach wzrostu kryształów z uwzględnieniem konwekcji", Materiały V Szkoły Fizyki i Zastosowań Monokryształów  i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 98-115, Jurata, 19-24.10 1981

13 - S.M. Kaczmarek, J. Kapelewski, E. Stryszak, "Analiza dyspersyjna parametrów optycznych pewnych związków organicznych", Biul. WAT, 7 (1981), pp. 39-50

14 - M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, E. Michalski, J. Źmija, "Wzrost monokryształów PbMoO4 ", Biul.  WAT, 1 (365) (1983), pp. 107-116

15 - S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Wpływ konwekcji w gazie na poosiowy rozkład temperatury w piecu do krystalizacji w warunkach stacjonarnych", Biul. WAT, 1 (365) (1983), pp. 139-146

16 - S.M. Kaczmarek, rozprawa doktorska, "Wpływ zjawiska dyfuzji i konwekcji na stabilność frontu krystalizacji z fazy ciekłej układów dwuskładnikowych o różnej prężności par składników", stron 238, Wojskowa Akademia Techniczna, 1984, "Appendiks do rozprawy doktorskiej", stron 60; promotor: doc. dr hab. M. Demianiuk; recenzenci: prof. J. Żmija, dr. hab. J. Karniewicz, super-recenzent - dr hab. J. Kapelewski

17 - J. Czeszko, H. Głuchowska, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, “Badanie własności generacyjnych prętów laserowych”, Komunikaty I Sympozjum Techniki Laserowej, str. 56, Toruń, 25-27.06. 1984

18 - S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, J. Piotrowski, “Badania odbijaczy i lamp pompujących lasera CW YAG:Nd3+“, Komunikaty I Sympozjum Techniki Laserowej, str. 126, Toruń, 25-27.06. 1984

19 - S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, “Własności optyczne i laserowe monokryształów PbMoO4”, Komunikaty I Sympozjum Techniki Laserowej, str. 127, Toruń, 25-27.06. 1984

20 - S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, J. Czeszko, "Badania optymalizacyjne elementów konstrukcyjnych lasera impulsowego YAG: Nd z pasywną  modulacją dobroci rezonatora", Aparatura Naukowa i Dydaktyczna, 1, 45, (1985), pp. 38-42 (referat)

21 - Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, "Badania pasywnych modulatorów dobroci rezonatora lasera YAG: Nd", Aparatura Naukowa i Dydaktyczna 4, 44 (1985), pp. 36-39 (referat)

22 - W. Szyrski, Z. Frukacz, Cz. Janusz, S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, H. Głuchowska, "Wpływ zanieczyszczeń i defektów wzrostowych na własności laserujące monokryształów YAG: Nd", Materiały VII Szkoły Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 279-285, Jurata, 21-26.10.1985

23 - S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Wpływ obecności uszczelniającej warstwy topnika na rozkład temperatury w krysztale wyciąganym z  roztopu metodą Czochralskiego", Materiały VII Szkoły Fizyki  i  Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 286-290, Jurata, 21-26.10.1985 (referat)

24 - Z. Mierczyk,  J. Czeszko,  S.M. Kaczmarek,  "Centra  barwne  typu  F  w  monokryształach fluorku  litu",  Materiały  VII  Szkoły  Fizyki  i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 291-297, Jurata, 21- 26.10.1985

25 - S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Naprężenia w monokryształach PbMoO4", Materiały VII Szkoły Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 298-303, Jurata, 21-26.10.1985

26 - S.M. Kaczmarek, C. Janusz, Z. Mierczyk, W. Szyrski, Z. Frukacz, J. Czeszko, "Ocena  jakości monokryształów  YAG: Nd a  własności laserowe prętów z nich wyciętych", Materiały VII Szkoły Fizyki i Zastosowań  Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, pp. 304-308, Jurata, 21-26.10.1985

27 - Z. Puzewicz, J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "Oszacowanie jakości monokryształów YAG: Nd za pomocą parametrów  generacyjnych prętów laserowych",  Materiały  VII  Szkoł  Fizyki  i  Zastosowań Monokryształów i Materiałów  Ciekłokrystalicznych,  pp. 309-315, Jurata, 21-26.10.1985

28 - Z. Mierczyk, J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, "Laser  YAG: Nd  z  pasywną  modulacją dobroci na centrach barwnych [F2-] w monokryształach  LiF", Biul. WAT, 3 (403) (1986), pp. 95-107

29 - Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, "Wpływ parametrów konstrukcyjnych pasywnego modulatora dobroci rezonatora lasera YAG: Nd   na  jego własności generacyjne", Biul. WAT, 4 (404) (1986), pp. 67-74

30 - S.M. Kaczmarek, “Parametry eksploatacyjne lasera CW-YAG na elementach krajowych”, Komunikaty II Sympozjum Techniki Laserowej, str. 114, Szczecin ’87, 7-10.09. 1987

31 - W. Przetakiewicz, S.M. Kaczmarek, A. Pawlata, J. Rafa, "Analiza efektów cięcia blach ze stali niskowęglowych laserem technologicznym", Inżynieria Materiałowa, Nr.1 (1993), pp. 16-22

32 - Z. Mierczyk, S. M. Kaczmarek, M. Kwaśny, "Własności  spektralne  szafiru tytanowego Ti:Al2O3", Biul.  WAT, No 5 (489) (1993), pp. 67-75

33 - S. M. Kaczmarek, J. Rafa, W. Przetakiewicz, A. Pawlata, "Modele teoretyczne laserowego cięcia blach stalowych  laserem  CO2  C.W. dużej mocy", Biul. WAT, No 5 (489) (1993), pp. 29-42

34 - S. M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, "Charakterystyki spektralne i generacyjne SrLaGa3O7:Nd", Biul. WAT, No.9 (493) (1993), pp. 11-20

35 - K. Kopczyński, S. M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "Badania  spektroskopowe  i generacyjne kryształów  Cr:Tm:Ho:YAG", Biul. WAT, No 9 (493) (1993), pp. 3-9

36 - Z. Mierczyk, S. M. Kaczmarek, M. Kwaśny, K. Kopczyński, "Badania spektroskopowe materiałów aktywnych do laserów na ciele stałym pobudzanych diodami GaAlAs", Biul. WAT, No. 9 (493) (1993), pp. 47-53

37 - S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, “Własności spektroskopowe i generacyjne SrLaGa3O7:Nd3+", Komunikaty IV Sympozjum Techniki Laserowej, pp. 6-8, 26-30.09.1993, Szczecin-Świnoujście

38 - Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, “Analiza charakterystyk spektroskopowych nowych materiałów aktywnych dla laserów na ciele stałym pompowanych diodami laserowymi”, Komunikaty IV Sympozjum Techniki Laserowej, pp.9-11, 26-30.09.1993, Szczecin-Świnoujście

39 - Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, “Centra barwne w krystalicznych ośrodkach aktywnych”, Komunikaty IV Sympozjum Techniki Laserowej, pp. 16-18, 26-30.09.1993, Szczecin-Świnoujście

40 - K. Kopczyński, Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, “Miniaturowe lasery na ciele stałym z nowymi ośrodkami aktywnymi”, Komunikaty IV Sympozjum Techniki Laserowej, pp. 75-76, 26-30.09.1993, Szczecin-Świnoujście

41 - S.M. Kaczmarek, J. Rafa, W. Przetakiewicz, A. Pawlata, “Teoretyczny opis procesu cięcia płyt stalowych przy pomocy lasera pracy ciągłej CO2”, Komunikaty IV Sympozjum Techniki Laserowej, p. 233, 26-30.09.1993, Szczecin-Świnoujście

42 - J. Rafa, S. M. Kaczmarek, W. Przetakiewicz, A. Pawlata, "Analiza rozkładu temperatur  podczas  laserowej obróbki materiałów", Komunikaty VIII Krajowej Szkoły Optoelektroniki n.t. "Laserowe Technologie  Obróbki Materiałów", pp. 387-389, 6-10.VI 1994, Gdańsk (referat)

43 - F. Chwalczyk, A. Pawlata, W. Przetakiewicz,  S. M. Kaczmarek, J. Rafa, "Spawanie blach  tytanowych  i stalowych",  Komunikaty VIII  Krajowej  Szkoły Optoelektroniki n.t.  "Laserowe  Technologie   Obróbki  Materiałów”,  p. 307, 6-10. VI 1994, Gdańsk

44 - S. M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, B. Kuzaka, "Podstawy  fizyczne  medycznych zastosowań laserów", Wiadomości Lekarskie, XLVII,11-12 (1994), pp. 444-450; patrz również: "Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów" pod redakcją A. Graczyk, D.W. Bellona, Warszawa 1999

45 - S. M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, B. Kuzaka, "Oddziaływanie promieniowania laserowego na tkankę biologiczną", Wiadomości Lekarskie, XLVII, 21-24, pp. 868-880 (wydano w 1996 roku); patrz również: "Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów" pod redakcją A. Graczyk, D.W. Bellona, Warszawa 1999

46 - S.M. Kaczmarek, rozprawa habilitacyjna, "Wpływ domieszek na strukturę i własności materiałów stosowanych w optoelektronice", stron 100, super-recenzenci: prof. Z. Jankiewicz, prof. Z. Puzewicz, prof. M. Demianiuk, prof. W. Przetakiewicz, Warszawa 1995

47 - S. M. Kaczmarek, J. Marczak, Z. Jankiewicz, "Rozkład temperatur i zmiany własności optycznych mikro-laserów pompowanych cylindryczną i gaussowską wiązką lasera półprzewodnikowego", Biul. WAT, No 7 (1995), pp. 95-108

48 - S. M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, "Optoelektroniczne czujniki promieniowania jonizującego", MATERIAŁY: Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, pp. 75-78, 13-18.V 1996, Szczyrk(referat)

49 - S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, "Metody badań własności optycznych materiałów do laserowych systemów nadawczych i odbiorczych", Materiały: Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, pp. 351-354, 13-18.V 1996, Szczyrk

50 - S. M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, T. Łukasiewicz, Z. Frukacz, „Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materiały aktywne stosowane w optoelektronice”, Komunikaty V STL’96, pp. 30-32, Szczecin-Świnoujście 23-27.09.1996

51 - S. M. Kaczmarek, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, M. Malinowski, "Charakterystyki wzbudzeniowe i emisyjne materiałów laserowych na zakres UV-VIS", Komunikaty V STL’96, pp. 22-24, Szczecin-Świnoujście 23-27.09.1996

52 - S. M. Kaczmarek, "Laserowe naparowanie: stan aktualny i perspektywy", Komunikaty V STL’96, pp. 197-198, Szczecin-Świnoujście 23-27.09.1996

53 - K. Kopczyński, .Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, "Miniaturowe lasery z bezpieczną długością fali generujące w obszarze 1.4, 1.5 oraz 2.1 mm", Komunikaty V STL’96, pp. 67-69, Szczecin-Świnoujście 23-27.09.1996

54 - S.M. Kaczmarek, W. Żendzian, T. Łukasiewicz, K Stępka, Z. Moroz, S. Warchoł, „Sensybilizacja właściwości laserowych kryształu CTH: YAG promieniowaniem jonizującym”, Materiały Elektroniczne, No. 3 (1997), pp. 23-34

55 - S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, T. Łukasiewicz, Z.  Moroz, K. Kopczyński, R. Piramidowicz, J. Wojtkowska, S. Warchoł, K. Stępka, A.O. Matkovskii, „Defekty radiacyjne w kryształach Nd:YAG i ich wpływ na właściwości  optyczne i charakterystyki generacyjne lasera”, Materiały Elektroniczne, No 1, t. 26 (1998), pp. 56-77

56...S. M. Kaczmarek, J. Kisielewski, R. Jabłoński, Z. Moroz, M. Kwaśny, T. Łukasiewicz, S. Warchoł, J. Wojtkowska, „Otrzymywanie i właściwości optyczne monokryształów granatu itrowo-aluminiowego domieszkowanych cerem i magnezem”, Biul. WAT, 7/8 (1998), pp. 113-139

57 - S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, M. Berkowski, M. Świrkowicz, J. Wojtkowska, „Zmiana walencyjności jonów aktywnych i nieaktywnych w monokryształach tlenkowych stosowanych w urządzeniach optoelektronicznych”, Materiały VI STL, pp. 67-70, Świnoujście 27.09-1.10. 1999

58 - S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Świrkowicz, A. Majchrowski, „Transfer energii wzbudzenia od jonów  matrycy do jonów domieszek aktywnych w laserowych kryształach tlenkowych i szkłach”, Materiały VI STL, pp. 105-108, Świnoujście 27.09-1.10. 1999

59 - S.M. Kaczmarek, A. Majchrowski, J. Kisielewski, M. Kwaśny, T. Wrońska, “Defekty radiacyjne w monokryształach i szkłach Li2B4O7”, Biul. WAT, 2 (2000), pp. 87-98

60 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Kwaśny, M. Palczewska, S. Warchoł, “Wzrost i charakteryzacja monokryształów SrLaGa3O7 wysoko domieszkowanych jonami kobaltu”, Prace ITME, 56 (2001) 151-163

61 - S.M. Kaczmarek, “Charakteryzacja monokryształów przy pomocy analizy zmian właściwości optycznych po wygrzewaniu i naświetlaniu promieniowaniem jonizującym (UV, gamma, elektrony, protony, cząstki alfa)”, Prace ITME, 56 (2001) pp. 112-136 (referat na konferencji w Katowicach)

62 - S.M. Kaczmarek, "Wplyw promieniowania jonizującego na charakterystyki optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice", rozprawa habilitacyjna, 15 XII 2002

63 - S.M. Kaczmarek, "Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice", książka profesorska, 2008, ISBN 978-83-7457-047-3

64 - Kuzaka Bolesław,  Syryło Tomasz, Borowiecka Elzbieta,  Piotr Kuzaka,  Sławomir Kaczmarek,  Zygmunt  Mierczyk,  Piotr Radziszewski, "Zastosowanie lasera w urologii", Przegląd Urologiczny, 2019

 

Ponadto, pod moim kierunkiem, obronione zostały następujące prace dyplomowe:

Moreover, under my supervision, the following diploma theses were defended:

 

1. Krzysztof Stępka, kier. Fizyka Techniczna (FT), "Mechanizmy zmian strukturalnych indukowanych przez promieniowanie jonizujące w kryształach laserowych", 7.02.1997-17.06.1997, Wojskowa Akademia Techniczna, praca oceniona na bardzo dobrze z wyróżnieniem zdobyła ponadto wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 1996/1997 z dziedziny optoelektroniki", rec. dr hab. Zbigniew Moroz

 

2. Krzysztof Dobrowolski, kier. FT, "Techniczne aspekty zastosowań światłowodów w aplikacjach nie-telekomunikacyjnych", obrona 13.07.2004 Politechnika Szczecińska, praca oceniona na dobrze+, rec. mgr Nesterowicz

 

3. Rafał Wyrobek, kier. FT, "Przetwornik na wyższe harmoniczne lasera Nd:YAG na bazie Li2B4O7", obrona 17.10.2005 Politechnika Szczecinska, praca oceniona na bardzo dobrze, rec. dr hab. Katarzyna Matyjasek

 

4. Błażej Felusiak, kier. FT, "Liniowe i nieliniowe właściwości dielektryczne monokryształów Li2B4O7", obrona 24.10.2004 Politechnika Szczecinska, praca obroniona na dostatecznie +, rec. dr hab. Katarzyna Matyjasek

 

5. Mariusz Wiesław Malka, kier. FT, "Wykorzystanie lasera półprzewodnikowego w układach optoelektronicznych i perspektywy wykorzystania lasera niebieskiego", stron 105, obrona 28.11.2005 Politechnika Szczecińska, praca obroniona na dobrze, rec. dr Jerzy Gajda

 

6. Jakub Drzazga, kier. FT, "Solitony i solitonowe sieci transmisyjne", stron 70, obrona 08.12.2005 Politechnika Szczecińska, praca obroniona na dostatecznie +, rec. dr Jarosław Zaleśny

 

7. Katarzyna Repow, kier. FT, "Otrzymywanie i właściwości optyczne i EPR monokryształów SrxBa1-xNb2O6 domieszkowanych chromem", obrona 11.07.2006, praca obroniona na bardzo dobrze, rec. dr Hubert Fuks, praca wyróżniona Nagrodą Dziekańską za najlepszą prace magisterską na Wydziale Elektroniki PS, aktualnie p. K. Repow, kontynuując tematykę pracy magisterskiej, kończy pisać doktorat

 

8. Michał Radecki, kier. FT, "Solitony i optyczne telekomunikacyjne sieci solitonowe", obrona 30.11.2006, praca obroniona na db, rec. dr Danuta Piwowarska

 

9. Paweł Majdan : Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformacyjne systemy radiokomunikacji "Optoelektroniczne systemy obserwowania, nawigacji i kierowania ogniem w marynarce wojennej i lotnictwie" (Optoelectronic observation and fire-control systems in naval and air-craft forces); Elektronika i Telekomunikacja, okres wykonywania pracy - semestr zimowy 2009/2010, praca oddana 01.03.2011, obrona 22.02.2011 ZUT, ocena końcowa 4

*FT - technical physics

 

oraz prace doktorskie:

and doctoral dissertations:

 

1 - mgr Danuta Podgórska, "SYMETRIA POŁOŻEŃ DOMIESZEK ZIEM RZADKICH (Yb, Eu, Dy) I METALI PRZEJŚCIOWYCH (Mn, Co, Ti) W MONOKRYSZTAŁACH I SZKŁACH Li2B4O7 NA PODSTAWIE POMIARÓW WIDM OPTYCZNYCH I EPR" - przewód otwarty 23.04.2004, egzamin obroniony, tytuł doktora fizyki nadała Rada Wydziału Fizyki technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej 4.07.2005

 

2 - mgr Adam Worsztynowicz, "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M = Zn, Mg oraz Ni)" - przewód otwarty 17.06.2005, napisana praca oddana 1.03.2007, egzamin obroniony, tytuł doktrora fizyki  nadała Rada Wydziału Fizyki technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej 22.06.2007

 

3 - mgr Grzegorz Leniec, "Spektralne i magnetyczne właściwości związków makrobicyklicznych i makroacyklicznych" - przewód otwarty - 24.11.2006, wysłana 20.12.2007, druga pozytywna recenzja 7.06.2008, egzamin obroniony, tytuł doktora fizyki nadała Rada Wydziału Fizyki technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej 26.09. 2008

 

4 - mgr Anna Leniec (Jasik), "Otrzymywanie kryształów SrxBa1-xNb2O6 oraz Li2-xNaxGe4O9 czystych a także domieszkowanych metalami przejściowymi (Cr, Mn) oraz ich właściwości dielektryczne, magnetyczne i optyczne" - przewód otwarty - 27.09.2011, wysłana 20.11.2013 tytuł doktora inżynierii materiałowej nadała Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT 13.05.2014

 

i habilitacyjne:

and habilitation theses:

 

1. dr hab. Tomasz Bodziony - Spektroskopia EPR monokryształów niobianu litu, seminarium otwierające przewód 22.10.2010, wszystkie recenzje pozytywne 10.08.2012, kolokwium 14.12.2012, kolokwium zostało obronione i tytuł dr hab. fizyki nadany przez Radę Naukową Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w dniu 14.12.2012

 

2. dr Grzegorz Leniec - "Analiza symetrii otoczenia domieszek przy pomocy metod EPR i SQUID"

 

3. dr Hubert Fuks - "Badanie roli domieszek metali d- i f- elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego" - praca przekazana do CK 04.2014